Antwerpse Handjes wedstrijd

Klik op de postkaarten om ze te downloaden

Trakteer jezelf op een Elixir d’Anvers en voel de inspiratie opborrelen.

 

Bedenk een originele spreuk, rebus, droedel, spitsvondige slogan of lollig rijmpje dat ons doet lachen, waar we kippenvel van krijgen of ons hart week van wordt. Schrijf het op, neem er een foto van en mail die naar socialmedia@elixirdanvers.be voor 8 januari 2020. Wij posten je foto op facebook.com/elixirdanvers.be.

Nodig je vrienden en familie uit om je foto te liken want je score wordt voor 50% bepaald door het aantal likes en voor 50% door een professionele jury. Bekijk hieronder het prijzenpakket en het wedstrijdreglement.

Prijzenpakket

Elixir d'Anvers
Eerste prijs

De winnaar krijgt een geleid bezoek voor 20 personen aan de likeurstokerij van Elixir d’Anvers cadeau (dit bezoek gaat door op een weekdag in de voormiddag vanaf 10u of in de namiddag vanaf 14u)

Prijzen 2-3

Een fles Elixir d’Anvers 70 cl in geschenketui met 2 glazen GOLD

Prijzen 4-5

Een geschenketui met 2 zakflessen en een glas GOLD cadeau

Prijzen 6-10

Een GOLD glas met 2 miniaturen Elixir d’Anvers 3 cl

Reglement

Antwerpse Handjes – Wedstrijd originele spreuk, rebus, droedel, spitsvondige slogan of lollig rijmpje over Elixir d’Anvers.

Artikel 1: algemeen

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door FX de Beukelaer NV – Haantjeslei 132 te 2018 Antwerpen hier verder genoemd als “Elixir d’Anvers”.
 2. De wedstrijd is 1-malig en loopt af op 8 januari 2020. Na deze datum is deelname niet meer mogelijk.
 3. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website en kan worden afgedrukt.
 4. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer volledig dit reglement en de beslissingen die Elixir d’Anvers in verband met deze wedstrijd zal treffen.
 5. Elixir d’Anvers behoudt zich ten allen tijde het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande of nadere kennisgave: deelnemers uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd; de actievoorwaarden, de prijzen en de data waarop de winnaars worden ingelicht te wijzigen; de wedstrijd voortijdig te beëindigen.

Artikel 2: de wedstrijd

 1. De spreuk, rebus, droedel, slogan of het rijmpje dien je door te mailen naar socialmedia@elixirdanvers.be en dat voor 8 januari 2020 middernacht. De datum van aankomst in de mailbox bepaalt de geldigheid van de inzending.
 2. Ingezonden spreuken, rebussen, droedels, slogans of rijmpjes worden eigendom van Elixir d’Anvers en worden niet terug gestuurd.

Artikel 3: deelnemingsmodaliteiten

 1. Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan deelnemen.
 2. De ontwerpen kunnen individueel of in groep (co-auteur) ingediend worden.
 3. Een kandidaat mag maximaal 3 inzendingen indienen.
 4. Bij elke inzending dient de naam of namen van de auteurs met de contactgegevens te worden vermeld.
 5. De inzendingen worden na een eerste controle met dit reglement, door de organisatie vanaf 6 december op de facebookpagina geplaatst. Indien later, maar voor de bekendmaking van de winnaars, blijkt dat bepaalde inzendingen toch in strijd zijn met het reglement, dan worden deze vooralsnog uitgesloten.
 6. De auteur(s) is (zijn) zelf verantwoordelijk voor de originaliteit van de inzending alsook voor eventuele klachten die in relatie staan met auteursrecht of verwante rechten.

Artikel 4: aanwijzing van de winnaars

 1. De winnaars worden voor vijftig procent van de punten bepaald door de jury van Elixir d’Anvers en voor vijftig procent van de punten bepaald door het aantal likes op de facebookpagina https://www.facebook.com/elixirdanvers.be/.
 2. Ex aequo is niet mogelijk. In geval van ex aequo beslist Elixir d’Anvers over de definitieve stand. Het resultaat van deze beoordeling is bindend. Er wordt niet gecorrespondeerd over de uitslag.
 3. De inzendingen worden op facebook als volgt aangeduid: een nummer volgens datum inzending plus de naam van de inzender.
 4. Elke discriminatie, op welke manier dan ook, wordt niet getolereerd. De inzending mag geen van de volgende elementen bevatten: politiek of religieus geïnspireerd zijn, racistisch of beledigend zijn, seksueel getint of obsceen zijn, gewelddadig, provocerend, onwettig, shockerend, misleidend zijn, aanzetten tot of verband houden met misdrijven, misdaden of terroristische daden, verwijzen naar wapens, drugs en tabak, codes bevatten, afbreuk doen aan de naam en reputatie van Elixir d’Anvers.
 5. Er worden 10 inzendingen bekroond. De winnaar krijgt een geleid bezoek voor 20 personen aan de likeurstokerij van Elixir d’Anvers cadeau (dit bezoek gaat door op een weekdag in de voormiddag vanaf 10u of in de namiddag vanaf 14u), de tweede en derde krijgen elk een fles Elixir d’Anvers 70 cl in geschenketui met 2 glazen GOLD, de vierde en vijfde krijgen een geschenketui met 2 zakflessen en een glas GOLD cadeau, de zesde tot en met tiende krijgen een GOLD glas met 2 miniaturen Elixir d’Anvers 3 cl.
 6. Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen.
 7. De prijzen worden persoonlijk overhandigd op de prijsuitreiking. Indien de winnaar niet aanwezig kan zijn, kan de prijs afgehaald worden bij Elixir d’Anvers – Haantjeslei 132 te 2018 Antwerpen en dat iedere werkdag tussen 8u30 en 12u of tussen 13u en 16u en dat tot einde februari 2020. Daarna wordt de prijs niet meer uitgereikt.
 8. De bekendmaking van de winnende inzending door de jury zal gebeuren voor eind januari 2020. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. De prijsuitreiking vindt plaats in februari 2020.

Artikel 5: de rechten op de inzending

 1. Na toekenning van de prijs ontvangt Elixir d’Anvers de definitieve, regionaal onbeperkte rechten voor alle zakelijke, promotionele, beroepsmatige, commerciële activiteiten van Elixir d’Anvers. Elixir d’Anvers mag het ontwerp in alle vormen vrij gebruiken. De gebruiksrechten omvatten onder meer de volgende verveelvoudigings- en  openbaarmakingsrechten: de toestemming tot kopiëren, verspreiden, archiveren, wijzigen, uitzenden, filmen of om een publiek medium het gebruik ervan toe te staan, en alle dataopslagapparaten, waarbij het niet uitmaakt of deze apparaten bedoeld zijn voor overdracht, verzending of opslag.
 2. Zonder de reikwijdte van bovenstaande overdracht te beperken draagt de ontwerper aan Elixir d’Anvers alle volgende rechten over:
  • reproductierechten:  Elixir d’Anvers mag het ontwerp vastleggen, scannen, verveelvoudigen, afdrukken, geheel of gedeeltelijk, zonder beperking van het aantal, met alle middelen en op alle media – inclusief papier zoals kranten, tijdschriften, speciale afdrukken, en overige gedrukte verzamelingen magnetische, optische, digitale, computer, telemarketing, elektronische dragers, film, videocassettes, digitale optische schijven (zoals CD-ROM, CD-s,  DVD-ROM) of andere bekende en onbekende, huidige en toekomstige media;
  • Bewerkingsrechten: Elixir d’Anvers mag het ontwerp aanpassen, rangschikken, scannen, bewerken, uitsnijden, veranderen en wijzigen, geheel of gedeeltelijk, en tekstuele, technische en specifieke details aanpassen.
  • Openbaarmakingsrechten: het recht het ontwerp openbaar te maken, privé of publiekelijk, verspreiden, gratis of voor een beduidende tegenprestatie, aan alle soorten publiek, via huidige of toekomstige middelen of processen, inclusief telecommunicatiemiddelen, via de kabel en satelliet, alle aardse, optische, bekabelde communicatiemiddelen, via netwerken, alle informatie-, elektronische communicatie-, audiovisuele processen (inclusief digitale TV  en/of interactieve kabel-TV), zoals heden bekend. De ontwerper verklaart en garandeert dat (a) hij alle benodigde rechten heeft (inclusief  eventueel vereiste licenties van derden) om bovengenoemde overdracht uit te voeren en (b) tenzij openbaar gemaakt door de ontwerper bij het inzenden van het ontwerp naar de  socialmedia@elixirdanvers.be. De ontwerper verklaart en garandeert dat het ontwerp geen intellectuele eigendomsrechten bevat die in licentie gehouden worden door een derde of die inbreuk maken op rechten van derden. De ontwerper zal Elixir d’Anvers verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle claims, rechtszaken, gedingen, kosten, uitgaven, schadevergoedingen, verliezen en aanspraken op basis van een claim dat het ingezonden  ontwerp inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of zich deze wederrechtelijk toe-eigent.
 3. De toekenning van de prijs geldt als de akte van overdracht. Deze overdracht blijft van kracht voor de gehele beschermingsduur van de intellectuele eigendomsrechten op het ontwerp.

Artikel 6: de aansprakelijkheid, kosten

 1. Elixir d’Anvers behoudt zicht het recht voor om naar eigen inzicht de wedstrijd te allen tijde te beëindigen, verlengen of wijzigen, indien hiervoor gegronde redenen bestaan en/of om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.
 2. Elixir d’Anvers beslist over de rechtsgeldigheid van de deelname. Hierover en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. De eventuele kosten met betrekking tot deelname aan de wedstrijd komen in het geheel voor eigen rekening van de deelnemer.
 4. Elixir d’Anvers en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie voortvloeiende handelingen of eventuele schade. Elixir d’Anvers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit de advertenties omtrent deze actie op andere websites en/of eventuele gebreken bij het verzenden van communicaties.
 5. Op deze actie is Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen die niet minnelijk geregeld kunnen worden, zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Antwerpse handjes illustratiewedstrijd

De hand staat symbool voor de stad Antwer­pen, en de Antwerpse Handjes zijn bekend als koekjes of chocolade. Je kan er nu ook creatief mee aan de slag! Maak een ontwerp op basis van het sjabloon, rond het thema ‘vriendschap’, en maak kans op de prijzenpot van 3000 euro. De 20 beste inzendingen worden tentoongesteld en het winnend ontwerp komt op een unieke koekendoos. Op facebook.com/antwerpshandje zie je een selectie uit de inzendingen van voorbije edities.

Laat je inspireren en stuur voor 8 januari je digitale ontwerp door naar antwerpsehandjes@gmail.com! Het sjabloon en reglement vind je op www.antwerphands.com.